شمشيری که بدست شير است نماد مهری و مهربانی و فرهنگ ايران زمين نيست. شيری که بر روی پرچم های پيشين يا برخی پرچم های امروزی نمايان است شباهت ويا همسویی با نماد شيرهایی که در پرسپوليس (تخت جمشيد) بکار رفته است ندارد. آنچه در اينجا به نمايش گذاشته شده است نماد آزادی، دانش، آزادمنشی، انرژی و صلح و کرامت انسانی ايرانی است. اميدواريم که روزی پرچم ايران به اين صورت استفاده شود.


Let's hope that one day Iran's official flag is going to looks like this.

To see other pages please click here:

Please click here to see traditional lions -
برای ديدن گونه های شير و بررسی شير های پرچم با شير های باستانی باقی مانده در آثار ملی اينجا کليک کنيد


Page one (1) Parsi
Page two (2) English
Page three (3)
Flag and sword new suggestion
شمشير و پرچم پيشنهاد ملی-

Lion and Sun 1000s Years History
پرچم نماد هزاران ساله

Lion and Sun History, by Ahmad Kasravi
to brows more
روی پيوند های بالا کليک کنيد و برگ های ديگر را ببينيدBottom menu

7 Faces of History | 7000 Years Civilization| 5000 Years of Engineering| Ahmad Kasravi| Ancient Women Salary, Employees | Ancient Women | Arab Conquest | Assyrians Persians | Bishapour| Chogha Zanbil - Elamid Era| Clay notes - Darius Administration | Coins | Constitution | Cyrus the Great | Dabirehدبيره پارسی| Darab-Gard دارابگرد| Departure 79| Dynasties (2 Pages) | Engineering of an Empire | Fine Art (3 Pages)| Flag History (1) | Flag History (2)| Flag History (3)| Fossil Fuel| Fossil Fuel-Concession| Glory 1,| Glory 2,| Glory 3 Ancient Iran| Glory 4, Journey to Iran | Glory 5, Iran, Nothing but Iran | Glory of Iran as per Artist| Glory of Iran by Picture| Glory of Persepolis| Hamedan | Herodotus & Iran | History of Iran | Iran heritage| Iran's Heritage (Saad Abad)| Iran, History, Land and People | Iran Farda (3 Pages) | Iranian Government | Iran Media | Iran or Persia| Iran's views| Iran Rulers | Isfahan| Isfahan Page 2| Kashan| Kavir Lout = Gandom Beryan| Khouzestan| Lakes' of Iran| Lost Civilization | Music Glory | Naghsh-e-Rostam | New Year (Now-Rooz) | New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world | Old pictures of Iran 1| Old pictures of Iran 2| Old pictures 3 Kajar Era | Persepolis | PERSIAN Gulf | Poet and Patriots| Persepolis Underground of | Rebirth| Religion of Persians | Reporters 1 | Reporters 2 | Reza Shah the Great| Sayeh Jam | Shiraz| Slide Show | Spy 1 | Spy 2 | Spy 3 | Shush, Susa, Apadana | Tabriz (1)| Tabriz 2| Tabriz 3| Tabriz 4| Tehran| Tehran old and new | The Land And The People | Thinker, Philosophers| Tisfoon | Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well | Wine and History | Women Clothing in time | Women Clothing in time II | Xeroxes Note | Yalda | Search Engine | Directory of Related Links | Contact Us |

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory


© 1990-2024 All rights reserved. Last revised: 2024
Please click here to read our disclaimer
Webmaster
Page designed by Direcconnect -brows all pages from any PC with Internet access.