The conquered people were free to worship their own deities in the satrapies."

Ahura-Mazda, the God of Gods

 
Dabireh top
   
 Side Right Menu (Yellow)

7 Faces of History
7000 Years Civilization
5000 Years of Engineering
Ahmad Kasravi
Ancient Women Salary, Employees
Ancient Women
Arab Conquest
Assyrians Persians
Bishapour
Chogha Zanbil - Elamid Era
Clay notes - Darius Administration
Coins
Constitution
Cyrus the Great
Dabirehدبيره پارسی
Darab-Gard دارابگرد
Departure 79
Dynasties (2 Pages)
Engineering of an Empire
Fine Art (3 Pages)
Flag History (1)
Flag History (2)
Flag History (3)
Fossil Fuel
Fossil Fuel-Concession
Glory 1,
Glory 2,
Glory 3 Ancient Iran
Glory 4, Journey to Iran
Glory 5, Iran, Nothing but Iran
Glory of Iran as per Artist
Glory of Iran by Picture
Glory of Persepolis
Hamedan
Herodotus & Iran
History of Iran
Iran heritage
Iran's Heritage (Saad Abad)
Iran, History, Land and People
Iran Farda (3 Pages)
Iranian Government
Iran Media
Iran or Persia
Iran's views
Iran Rulers
Isfahan
Isfahan Page 2
Kashan
Kavir Lout = Gandom Beryan
Khouzestan
Lakes' of Iran
Lost Civilization
Music Glory
Naghsh-e-Rostam
New Year (Now-Rooz)
New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world
Old pictures of Iran 1
Old pictures of Iran 2
Old pictures 3 Kajar Era
Persepolis
PERSIAN Gulf
Poet and Patriots
Persepolis Underground of
Rebirth
Religion of Persians
Reporters 1
Reporters 2
Reza Shah the Great
Sayeh Jam
Shiraz
Slide Show
Spy 1
Spy 2
Spy 3
Shush, Susa, Apadana
Tabriz (1)
Tabriz 2
Tabriz 3
Tabriz 4
Tehran
Tehran old and new
The Land And The People
Thinker, Philosophers
Tisfoon
Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well
Wine and History
Women Clothing in time
Women Clothing in time II
Xeroxes Note
Yalda
Search Engine
Directory of Related Links
Contact Us

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory

 

دبيــــره ايرانی

اگر شما هم از جمله کسانی هستيد که گمان میکنيد دبيره (خط) ايرانی از سوی عرب ها تحميل شده است اين نوشته را بخوانيد.

اينگونه نيست الفبای نبطی يا کوفی (عربی) تيل يا «نقطه) نداشته و تا اندازه ای هم از نوشته های «اوستایی» الگو برداری شده بود. زيرا نياکان ما در نوشتن اوستا و دبيره پهلوی از «تيل» يا نقطه بهره میگرفتند.

خط پهلوی یا دبیره پهلوی یا دبیره پارسی میانه نام یک دستهٔ کلی از خط‌هایی است که برای نوشتن زبان (های) پارسی میانه و پهلوی اشکانی (پارتی) به صورت کتیبه‌ای یا کتابی به کار میرفته‌اند. این دبيره ها از خط مانوی جدا هستند. تمام این دبيره ها ریشه در خط آرامی دارند و مانند آرامی از راست به چپ نوشته میشده‌اند.

اردشیر بابکان یا اَرتَخشِر پاپکان در پهلوی میانه (artaxšēr pāpakan) بنانگذار دودمان ساسانی است.

پس از شکست اردوان پنجم واپسین پادشاه اشکانی و براندازی دودمان اشکانیان به دست اردشیر پاپکان، دبیره های تازه ای به روی کار آمدند. دردوران ساسانی ۷ دبیره بکار میرفته که هر کدام برای کاربرد ویژه ای بوده است.

از آن هفت دبیره تنها سه دبیره به نام های «هام (آم) دبیره»، «گشته دبیره» و «دین دبیره» به دست ما رسیده است. هام دبیره یا آم دبیره، دبیره همگانی و میان همگان رواگ (رواج) داشته است. آن را برای نوشتن پیمان ها و نسک ها به کار میبرده اند. گشته دبیره برای سنگ نوشته ها و دین دبیره برای نگارش اوستا به کار گرفته شده بوده اند. آنچه که میخواهیم در این نوشته به شما یاد دهیم، هام دبیره است.

واک يا وات های(حرف) هام دبیره از همانند فارسی امروزی، از راست به چپ و به گونه پیوسته چسبیده به هم نوشته میشده اند. دین دبیره دارای ۴۴ نشانه است که هم اکنون همه گیر ترین دبیره در جهان است. دین دبیره واک های ع و ض و دیگر وات هایی که در زبان های ایرانی نبوده است را ندارد ولی از دید واک های آوا دار در جهان همتایی ندارد.

الفبای هام (آم) دبیره

در دبیره پارسی امروزی، ۱۵ نشانه هست که با افزودن سرکش و نقطه، ۲۴ واک را نشان میدهند. که چندین نشانه برای واک های متفاوت بکار میروند. برای نمونه، ک برای ک و گ، د برای د و ذ، ر برای ر و ز و ژ، ب برای ب، پ، ت، ث، ص برای ص و ض و ط برای ط و ظ به کار میروند.
Dabireh
ایرانیان در سده‌های نخستین پس از يورش خرابکارانه تازيان به دبيره های مانوی و پهلوی مینوشتند. در همین حال ایرانیان مسلمان نظیر یزید فارسی تلاش کردند شیوه نوشتن قرآن را که به خط نبطی بود و در آن ابهامات زیادی بود بهبود بخشند. در خط سریانی حروف بدون نقطه (تيل) نوشته میشدند و واک های صدا دار کوتاه و برخی صدا دار های بلند مانند «آ» نوشته نمیشد. از آن رو که قرآن به زبان عربی بود، عرب‌ها در خواندن آن مشکلی نداشتند، ولی ایرانیان نمیتوانستند آن را بخوانند؛ از این رو ایرانیان با نیم‌نگاهی به خط پهلوی و خط اوستایی، نقش مهمی را در تکامل خط نوشتنی قرآن و در واقع خط عربی بازی کردند. همانگونه که ديده میشود دبيره عربی نيست که به خط ايرانی نفوذ کرده بلکه ايرانی ها با ترفند های خود دبيره «عربی» را به شکلی درآورده اند که خط قرآن شده است.
Dabireh2
ایرانیان پس از اسلام در تکامل این خط و در تبدیل آن به هنر خوشنویسی نقش عمده‌ای داشته‌اند. ایجاد (تيل) نقطه و اِعراب در خط عربی به فردی به نام ابوالاسود دؤلی و در سده یکم هجری نسبت داده میشود که بیشتر برای جلوگیری از اشتباه خواندن قرآن توسط غیرعرب زبانان از جمله ایرانیان انجام شد. تازیان از همین رو نقطه گذاری را از آن زمان تا کنون «اِعجام» مینامند زیرا این کار را به (عجم) برگرفته از واژه ای که برای نامیدن ایرانیان به کار میرفت پیوند میدادند. ایرانیان، بر اساس نیازهای زبانیِ خود، الفبای فارسی را پدیدآوردند. از سده سوم هجری به دلیل رواج نامه‌نگاری‌ها دیوانی، کم‌کم خط‌های مانوی و پهلوی، جای خود را به الفبای پارسی دادند.

لاتین‌نویسی پارسی

کشور ترکيه در زمان آتاتورک لاتين نويسی زبان خودرا آغاز کرد که به درستی میتوان گفت خيانتی بزرگ به فرهنگ حاکم بر اين منطقه از جهان بود. تمام آثار پيشينان در زير اين شيوه نگارش نابود شد. ترکی که مدعی است «مولوی» از ديار قونيه وترک است، ديگر شعرش برای يک ترکیه ای امروز مفهوم ندارد. تمام آن نوشته های سنگ نگاره های مسجد ها وبنا های تاريخی برای ترک های امروز مانند «نقش مار» بجای نوشتن واژه «مـــار» است. امروزه، پس از پيدايش تلکس و تلفن های دستی يا اينترنت لاتین‌نویسی یا فینگلیش بگونه گسترده‌ای در زبان‌های شرقی رایج شده‌است عرب‌زبان‌ها امروزه به مراتب بیشتر از پارسی زبانان از لاتین‌نویسی استفاده میکنند هندی‌ها و پاکستانی‌ها نیز بطور فزاینده‌ای از لاتین‌نویسی استفاده میکنند. کسانی در بين ايرانيان هستند که نابخردانه وبی دليل در پی تغيير واک يا «وات» های پارسی میباشند واين خيانت به فرهنگ غنی وپراز دستخط و هنر کاليگرافی ايرانی با خط است که غيرقابل بخشش میباشد. رضا شاه بزرگ در پاسخ آتاتورک در باره تغيير خط پاسخ داده بود؛ آنگاه من پاسخ سعدی و فردوسی ومولوی را چه بدهم.

   
   
     
     
     
   
     
    Iran, History, Glory Days by picture      
       
         
 
 Bottom menu

7 Faces of History | 7000 Years Civilization| 5000 Years of Engineering| Ahmad Kasravi| Ancient Women Salary, Employees | Ancient Women | Arab Conquest | Assyrians Persians | Bishapour| Chogha Zanbil - Elamid Era| Clay notes - Darius Administration | Coins | Constitution | Cyrus the Great | Dabirehدبيره پارسی| Darab-Gard دارابگرد| Departure 79| Dynasties (2 Pages) | Engineering of an Empire | Fine Art (3 Pages)| Flag History (1) | Flag History (2)| Flag History (3)| Fossil Fuel| Fossil Fuel-Concession| Glory 1,| Glory 2,| Glory 3 Ancient Iran| Glory 4, Journey to Iran | Glory 5, Iran, Nothing but Iran | Glory of Iran as per Artist| Glory of Iran by Picture| Glory of Persepolis| Hamedan | Herodotus & Iran | History of Iran | Iran heritage| Iran's Heritage (Saad Abad)| Iran, History, Land and People | Iran Farda (3 Pages) | Iranian Government | Iran Media | Iran or Persia| Iran's views| Iran Rulers | Isfahan| Isfahan Page 2| Kashan| Kavir Lout = Gandom Beryan| Khouzestan| Lakes' of Iran| Lost Civilization | Music Glory | Naghsh-e-Rostam | New Year (Now-Rooz) | New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world | Old pictures of Iran 1| Old pictures of Iran 2| Old pictures 3 Kajar Era | Persepolis | PERSIAN Gulf | Poet and Patriots| Persepolis Underground of | Rebirth| Religion of Persians | Reporters 1 | Reporters 2 | Reza Shah the Great| Sayeh Jam | Shiraz| Slide Show | Spy 1 | Spy 2 | Spy 3 | Shush, Susa, Apadana | Tabriz (1)| Tabriz 2| Tabriz 3| Tabriz 4| Tehran| Tehran old and new | The Land And The People | Thinker, Philosophers| Tisfoon | Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well | Wine and History | Women Clothing in time | Women Clothing in time II | Xeroxes Note | Yalda | Search Engine | Directory of Related Links | Contact Us |

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory


© 1990-<%=Year(Date())%> All rights reserved. Last revised: <%=Year(Date())%>
Please click here to read our disclaimer
Webmaster
Page designed by Direcconnect -brows all pages from any PC with Internet access.