Side Right Menu (Yellow)

7 Faces of History
7000 Years Civilization
5000 Years of Engineering
Ahmad Kasravi
Ancient Women Salary, Employees
Ancient Women
Arab Conquest
Assyrians Persians
Bishapour
Chogha Zanbil - Elamid Era
Clay notes - Darius Administration
Coins
Constitution
Cyrus the Great
Dabirehدبيره پارسی
Darab-Gard دارابگرد
Departure 79
Dynasties (2 Pages)
Engineering of an Empire
Fine Art (3 Pages)
Flag History (1)
Flag History (2)
Flag History (3)
Fossil Fuel
Fossil Fuel-Concession
Glory 1,
Glory 2,
Glory 3 Ancient Iran
Glory 4, Journey to Iran
Glory 5, Iran, Nothing but Iran
Glory of Iran as per Artist
Glory of Iran by Picture
Glory of Persepolis
Hamedan
Herodotus & Iran
History of Iran
Iran heritage
Iran's Heritage (Saad Abad)
Iran, History, Land and People
Iran Farda (3 Pages)
Iranian Government
Iran Media
Iran or Persia
Iran's views
Iran Rulers
Isfahan
Isfahan Page 2
Kashan
Kavir Lout = Gandom Beryan
Khouzestan
Lakes' of Iran
Lost Civilization
Music Glory
Naghsh-e-Rostam
New Year (Now-Rooz)
New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world
Old pictures of Iran 1
Old pictures of Iran 2
Old pictures 3 Kajar Era
Persepolis
PERSIAN Gulf
Poet and Patriots
Persepolis Underground of
Rebirth
Religion of Persians
Reporters 1
Reporters 2
Reza Shah the Great
Sayeh Jam
Shiraz
Slide Show
Spy 1
Spy 2
Spy 3
Shush, Susa, Apadana
Tabriz (1)
Tabriz 2
Tabriz 3
Tabriz 4
Tehran
Tehran old and new
The Land And The People
Thinker, Philosophers
Tisfoon
Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well
Wine and History
Women Clothing in time
Women Clothing in time II
Xeroxes Note
Yalda
Search Engine
Directory of Related Links
Contact Us

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory

اول سپتامبر 2004

 دوست ارجمند.آقای ....

چندی پيش يک ايميل در ارتباط با مورخ معروف يونانی Herodotus  و تاريخ ايرانی او برای من فرستاده و خواستار آگاهی های بيشتری در باره يعنی اينکه اصالت نوشته هرودوت به علت اينکه در زمان او کاغذ وجود نداشته و بهمين جهت مدرک مسلمی از او باقی نيست و بنا براين نوشته های منتسب بدو ميتوانند معرضانه باشند شده بوديد.

توضيحات زير را خدمتتان ميفرستم.

انتقاد از هردوتHerodotus  از نظر من اصولا انتقاد واقع بينانه ای نيست، زيرا که بدون تاريخ او، نه تنها در طول قرن صدها ميليون اروپائی  و بطور کلی همه جهان غرب، بلکه خودما ايرانيان نيز از بخش های بسيار مهمی از تاريخ خودمان، يعنی از دوران هخامنشی بی اطلاع ميمانديم، از اين جهت که تواريخ اروپائی بعد از هرودوت در اين باره عموما بدو استناد کرده اند، و در خود ايران نيز به لطف اسکندر و بخصوص به لطف سعد بن ابی وقاص و شمشير کشان او همه اسناد و تاريخ های ايرانی منهدم شدند و تنها در يونان و در امپراتوری رم بود که تاريخ نگارانی چون هرودوت و ديو دور و توسيديد و پلوتارک، کنت کورس و آمين مارسلن تمدن های باستانی بخصوص ايران را از نظر تاريخی زنده نگاه داشتند.  

اما در باره اينکه نوشته هرودوت به علت نبودن امکان ثبت آن نميتوانسته است دست نخورده باقی بماند فراموش نکنيم که بجز تاريخ هرودوت، صدها اثر تاريخی، فلسفی، علمی، ادبی، هنری، ديگر نيز از ده ها و ده ها مورخ و محقق و فيلسوف و نويسنده و شاعر و هنرمند و رياضی دان و پزشک و اختر شناس مصری، يونانی، رومی، ايرانی، چينی، و هندی، در دوران های باستانی نوشته شده اند که اکنون بسياری از آنها چه در زبان های اصلی و چه بصورت ترجمه آنها در دسترس عموم هستند و از زمره آنهائی که بخصوص به يونان، در سالهای پيش و بعد از هرودوت مربوط می شوند، ميتوان از آثار هُمر،  اقليدس و افلاطون و فيثاغورس و بقراط و ارسطو و ارشميدس و کزنفون و سوفوکل و پلوتارک ياد کرد. 

در اين باره که اين آثار بر روی چه نوع کاغذهائی نوشته ميشدند، تا کنون بررسی های متعددی انجام گرفته است که ميتوان به اصل يا ترجمه آنها مراجعه کرد. فشرده ای بسيار کلی از محتوای اين بررسيها اين است که تا زمان فرعون مصری ، بطلميوس دوم در قرن سوم پيش از ميلاد مسيح غالب اين آثار بر روی پاپيروس های معروفی که گياه آن تنها در کنار نيل می روئيد و از مصر به خارج صادر ميشد نوشته ميشد، ولی اين پادشاه با توجه به شهرت فوق العاده کتابخانه ای که در قلمرو پادشاهی کوچک Pergam  يکی از نواحی يونانی نشين آسياسی جنوبی (در ترکيه کنونی) در قرن سوم و دوم پيش از ميلاد ايجاد شده بود معروف بود که 200،000 کتاب دارد صدور پاپيروس مصری را به يونان از روی حسادت قدغن کرد و از آن پس در اين کتابخانه بجای کاغذ مصری پوست های دباغی شده حيوانات بکار رفت که از آنها بصورت پارشمن Parchemin ياد می شود. طبق بررسيها در سال 105 ميلادی امپراتور وقت چين به فروش و صدور کاغذ خاصی که از خمير شاهدانه و ساقه درخت توت تهيه می شد جنبه تجارتی داد و از آن پس تا قرن هشتم ميلادی (قرن دوم هجری) که کاغذ تقريبا واقعی توسط عرب ها از آسياسی مرکزی از راه ايران به سرپرستی فنی ايرانيان به اسپانيای مسلمان (آندلس) و از آنجا به بقيه اروپا برده شد؛ از همين کاغل شاهدانه ای استفاده می شد.  

لازم به تذکر است که در خود ايران باستان نيز درست همزمان با يونان و رم و مصر کتاب ها و اسناد مختلفی نوشته می شد که شرح جالبی از نظم و فراوانی آنها توسط آگاسياس پژوهشگر يونانی که از جانب شاهنشان هخامنشی اجازه دسترسی به آرشيو های شاهی ايران بدو داده شده بود ارائه شده است. متاسفانه، اگر کتاب ها و مدارک يونانی و رومی عليرغم تحولات وجنگها و حملات خارجی از ميان نرفتند و برای آيندگان باقی ماندند آثار مکتوب ايرانی نخست به دست اسکندر و سپس بصورت بسيار گسترده تر بدست سعد بن ابی وقاص و شمشير کشان او بکلی منهدم شدند و جز شمار بسيار محدودی از آنها باقی نماند.  

در مورد خود هرودوت، لازم به تذکر است که اين پدر تاريخ اروپائيان، خودش بهمان اندازه که يونانی بود ايرانی نيز بود، زيرا در بخشی از آسيای صغير (ترکيه کنونی) که جزئی از شاهنشاهی ايران بود متولد شده و پرورش يافته بود و به نوشته يکی از استادان برجسته کارشناس آثار يونانی در دانشگاه پاريس اگر هرودوت بعدا زبان و مليت يونانی را پذيرفت، ولی در همه عمر جاذبه شرق در روح و انديشه او جای داشت و به همين دليل برای نوشتن تاريخ خود به سراغ بخش غربی و اروپائی يونان و مديترانه نرفت، بلکه به سراغ ايران و مصر رفت. پژوهشگر فرانسوی متذکر ميشود که اين جاذبه شرق منحصر به هرودوت نبود و بلکه بخش بزرگی از ديگر فيلسوفان و انديشمندان و دانشوران يونانی دورانهای پيش از هرودوت منجمله، طالس، هراکليتوس، دمکريتوس، کنزياس، فيثاغورس نيز همگی در آسيای صغير و ساموس و تراکيه پرورش يافته بودند و به زبان يونانی شرقی (Ionien) چيز مينوشتند. باز هم به همين پژوهشگر (بنام Jacque le Carriere) ياد آوری ميکند که هرودوت "تاريخ" خود را شخصا ننوشت، بلکه آنرا به شيوه معمول آنزمان در  آتن، در فصول مختلفی بصورت شفاهی همانند شاهنامه خوانان خود ما در تالار سقف دار ميدان مرکزی شهر که Agora ناميده ميشد برای شنوندگان بيان ميکرد و ديگران آنها را مينوشتند.

اجازه دهيد در باره اين بخش از e-mail شما که در ايران از هر کسی بپرسيد که نهج البلاغه را چه کسی نوشته؟ ميگويند امام علی! اما اگر بپرسيم که اين نوشته در قرن چهارم و برروی کاغذ نوشته شده و امام علی اصلا سواد خواندن و نوشتن را نداشته قبول نميکند. آيا نوشته هرودوت هم اين چنين است؟ تذکر دهم که با آنکه خود من مطلقا ارادتی به علی و نه به هيچ فرد ديگر از تازيانی که به ايران حمله آوردند ندارم، واقعيت تاريخی اين است که علی يکی از 17 فرد با سوادی بود که در زمان محمد در قبيله بزرگ قريش وجود داشتند و در مدينه نيز مکاتبات محمد با خارج عربستان و با يهوديان و مسيحيان خود عربستان توسط علی انجام ميگرفت . از نظر من هر نوع داوری خوب يا بد، چه در باره هرودت و چه در باره علی و ديگران که بوی تعصب بدهد نه تنها شايسته ارزشهای فرهنگی ملت ما نيست، بلکه نيازی هم بدان نيست، زيرا فرهنگ ايرانی خود بخود در چنان مقام والائی جای دارد که دفاع از آن نياز به هيچ جانبگری غير لازمی ندارد.

 با بهترين دورد ها

شجا ع الدين شفا   

 

Iran, History, Glory Days by picture

Bottom menu

7 Faces of History | 7000 Years Civilization| 5000 Years of Engineering| Ahmad Kasravi| Ancient Women Salary, Employees | Ancient Women | Arab Conquest | Assyrians Persians | Bishapour| Chogha Zanbil - Elamid Era| Clay notes - Darius Administration | Coins | Constitution | Cyrus the Great | Dabirehدبيره پارسی| Darab-Gard دارابگرد| Departure 79| Dynasties (2 Pages) | Engineering of an Empire | Fine Art (3 Pages)| Flag History (1) | Flag History (2)| Flag History (3)| Fossil Fuel| Fossil Fuel-Concession| Glory 1,| Glory 2,| Glory 3 Ancient Iran| Glory 4, Journey to Iran | Glory 5, Iran, Nothing but Iran | Glory of Iran as per Artist| Glory of Iran by Picture| Glory of Persepolis| Hamedan | Herodotus & Iran | History of Iran | Iran heritage| Iran's Heritage (Saad Abad)| Iran, History, Land and People | Iran Farda (3 Pages) | Iranian Government | Iran Media | Iran or Persia| Iran's views| Iran Rulers | Isfahan| Isfahan Page 2| Kashan| Kavir Lout = Gandom Beryan| Khouzestan| Lakes' of Iran| Lost Civilization | Music Glory | Naghsh-e-Rostam | New Year (Now-Rooz) | New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world | Old pictures of Iran 1| Old pictures of Iran 2| Old pictures 3 Kajar Era | Persepolis | PERSIAN Gulf | Poet and Patriots| Persepolis Underground of | Rebirth| Religion of Persians | Reporters 1 | Reporters 2 | Reza Shah the Great| Sayeh Jam | Shiraz| Slide Show | Spy 1 | Spy 2 | Spy 3 | Shush, Susa, Apadana | Tabriz (1)| Tabriz 2| Tabriz 3| Tabriz 4| Tehran| Tehran old and new | The Land And The People | Thinker, Philosophers| Tisfoon | Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well | Wine and History | Women Clothing in time | Women Clothing in time II | Xeroxes Note | Yalda | Search Engine | Directory of Related Links | Contact Us |

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory


© 1990-2024 All rights reserved. Last revised: 2024
Please click here to read our disclaimer
Webmaster
Page designed by Direcconnect -brows all pages from any PC with Internet access.