Iran's Modern Constitution

 

 

Iran's Modern ConstitutionHome

About us

Future at stake

Interview

Constitutions

Obedience

Clay Cylinder

Advice

Conuct us

  بدنبال انتشار اين تار نما نامه نگاری هائی انجام شد که آخرين حاصل آن اين است:

ياران؛

حدود يکسال پيش به منظور جذب افراد متخصص برای نوشتن پيش نويس قانون اساسی پيشنهادی و جهت جمع آوری سر فصل های قانون اساسی آينده ميهنمان تار نمائی بر پا گرديد. با چند تن که مدعی بودند رونوشتی از قانون اساسی بر اساس داده های موجود تهيه ديده اند مکاتبه شد و قول دادند رونوشتی از آنرا برای درج در تار نما ارائه دهند که تا کنون بجز يکنفر بقيه به قول خود وفا نکرده اند.

در طول سال گذشته چندين بار متوالی با افرادی که گمان ميبردم ممکن است بتوانند در اين امر به اينجانب کمک کنند صحبت کردم .  بعضی ها بعدا بدون مراجعه به اينجانب به جمع آوری مواردی از قانون اساسی همت گماشتند ولی تارنما و فکری که داشتم همچنان ناقص ماند زيرا کسی بفکر اين مهم نبود.

امروز  دهم بهمن ماه 1381 که آقای دکتر فاطمی اين مورد مهم را در مصاحبه ای با حسين مُهری عنوان کرده اند آنرا بفال نيک ميگيرم و از همه متخصصان و قانون دانان گرامی خواهشمندم برای تدوين پيش نويس اوليه و درج آن در يک تار نما برای مطالعه و رای گيری ابتدائی با اينجانب تماس بگيرند.

امکانانی فراهم است که ميتوانيم کل و يا جزء به جزء مفاد قانون را به رای عموم بگذاريم.

برای اين منظور به تار نما های: Constitution       يابه تار نمای                        www.iranpetition.org     مراجعه نمائيد.

اينجانب به همراه دوستانی ديگر در اينکار پيشقدم بوده ايم ولی چون اين امر مهم در تخصص اينجانبان نبوده به ياری و همگامی متخصصان نياز مبرم خواهد بود.

هنگام رفتن به پای صندوق های رفراندم بايستی بدانيم به چگونه سيستمی رای ميدهيم و تا حدودی از چهار چوب قانونی که بر تک تک ما حکم خواهد راند آگاه باشيم وگرنه همان بلائی که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورد ميتواند توسط هر گروه و يا شخصی دوباره تکرار شود.

H.C.

KRK/EJD

برای خواندن متن مصاحبه آقای دکتر فاطمی با حسين مُهری اينجا کليک کنيد

 

 

.
..

Soldier

   

Iran's Modern Constitution Home| About us| Interview| Constitutions| Obedience| Clay Cylinder| Advice| Conuct us